Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân 06 tháng đầu năm 2023

Thứ ba - 25/07/2023 03:08
Công tác xây dựng ngành luôn được lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương xác định là khâu quan trọng, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ, vì vậy ngay từ đầu năm đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 đảm bảo đúng nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân 06 tháng đầu năm 2023

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, quy chế, quy định, các văn bản chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác xây dựng Ngành. Trong 06 tháng đầu năm  2023, công tác xây dựng ngành của Viện KSND tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hình ảnh tại buổi lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh KSVTC, KSVSC, KTVC

 

Thủ trưởng các đơn vị đã thực hiện nghiêm trách nhiệm thực hiện dân chủ trong nội bộ, trong chỉ đạo nghiệp vụ: Tổ chức các cuộc họp giao ban cơ quan, đơn vị đúng định kỳ, thực hiện nghiêm việc nhận xét, đánh giá, xếp loại công chức, người lao động 2022; duy trì thường xuyên hòm thư góp ý để lấy ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, người lao động, giải quyết kịp thời các kiến nghị của công chức, người lao động; tổ chức lấy ý kiến tham gia của công chức, người lao động đối với việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác … Đội ngũ công chức, người lao động hai cấp cơ bản chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ, tích cực tham gia ý kiến xây dựng cơ quan, đơn vị.

Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, qua quản lý và theo dõi, chưa có thông tin phản ánh về vấn đề cần xem xét về chính trị hiện nay của công chức. VKSND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc rà soát việc bố trí phân công công tác theo Danh mục đơn vị, bộ phận, vị trí trọng yếu cơ mật trong ngành Kiểm sát nhân dân. Phối hợp với cấp ủy thực hiện nghiêm việc thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ khi thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo quản lý.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, VKSND tỉnh Hải Dương tiếp tục xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức là nhiệm vụ đột phá trong công tác tổ chức cán bộ, đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2023 đảm bảo theo đúng kế hoạch của VKSND tối cao. Kết quả cử 59 lượt công chức thạm gia các lớp bồi dưỡng trong và ngoài ngành; phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở lớp tập huấn kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, thi hành án dân sự tại đại phương đối với 57 công chức; cử 20 công chức VKSND hai cấp tham gia lớp “Tập huấn kỹ năng thu thập, quản lý, sử dụng, đánh giá chứng cứ điện tử trong THQCT và kiểm sát xét xử hình sự”; hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển đối với 28 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023.

VKSND tỉnh tiếp tục tổ chức, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn của Đảng, của Ngành về công tác quy hoạch cán bộ. Qua rà soát, báo cáo Ban cán sự Đảng VKSND tối cao phê duyệt bổ sung 01 đồng chí quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh hai nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031; phê duyệt giữ nguyên quy hoạch chức vụ lãnh đạo VKSND tỉnh hai nhiệm kỳ 2021-2026; 2026-2031, gồm: quy hoạch chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh: 02 người, quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh 04 người. Rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với chức vụ lãnh đạo VKSND tỉnh 01 người; chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cán bộ quản lý cấp phòng đối với 06 người (do đã sử dụng, chuyển công tác, không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn). Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo VKSND cấp huyện 06 người; cán bộ quản lý cấp phòng 06 người.

Về công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ, trong 06 tháng đầu năm đã quyết định bố trí, điều động theo yêu cầu nhiệm vụ đối với 02 Phó Trưởng phòng; 01 Kiểm sát viên trung cấp; 01 Kiểm sát viên sơ cấp; thực hiện nghiêm chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý không giữ quá 02 nhiệm kỳ ở một địa phương, đơn vị và Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương.

Trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, đã thực hiện quy trình, hồ sơ đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm mới 01 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; bổ nhiệm lại 01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện. Viện trưởng VKSND tỉnh bổ nhiệm lại 02 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, kéo dài thời hạn giữ chức vụ 01 Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh; đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm lại 10 KSV sơ cấp.

Việc bình xét, đề nghị khen thưởng thi đua thường xuyên hằng năm, thi đua theo chuyên đề đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và kịp thời, không có khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng, không có trường hợp nào công chức vi phạm phải xem xét kỷ luật.

VKSND tỉnh đã thực hiện nghiêm chế độ, chính sách của Nhà nước về chính sách cán bộ; đã xét, đề nghị phê duyệt nâng bậc lương trước hạn đối với 14 công chức, nâng bậc lương, phụ cấp TNVK thường xuyên đối với 30 công chức đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định; các chế độ phụ cấp thâm niên nghề, trách nhiệm, phụ cấp khác đối với Kiểm sát viên, công chức khác… được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quyết định cho nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 01 công chức; báo cáo VKSND tối cao ra QĐ cho nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh; cho thôi việc 01 công chức theo nguyện vọng cá nhân.

Các đơn vị cấp phòng trực thuộc VKSND tỉnh thường xuyên làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định kỳ hàng quý ban hành thông báo rút kinh nghiệm.

Trong 06 tháng đầu năm, Thanh tra VKSND tỉnh đã thực hiện 04 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 03 cuộc, đột xuất 01 cuộc); đã kết thúc 04 cuộc, ban hành 04 kết luận; kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra 04 cuộc, ban hành 04 kết luận; kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng 01 đơn vị và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ 01 đơn vị, ban hành 02 kết luận. Tiến hành kiểm tra thường xuyên việc chấp hành kỷ luật nội vụ 26 cuộc, ban hành 02 thông báo kết quả kiểm tra và 03 thông báo rút kinh nghiệm.

Công tác tuyên truyền cũng đạt được những kết quả tích cực, trong 06 tháng đầu năm đã đăng tải 412 tin, bài tuyên truyền về hoạt động của ngành, về các sự kiện chính trị của địa phương, về gương người tốt, việc tốt, trao đổi nghiệp vụ … trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh. Ngoài ra còn chỉ đạo các đơn vị tích cực đưa tin, viết bài gửi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác như: Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, Báo Bảo vệ pháp luật …

Thực hiện nhiệm vụ đột phá của ngành năm 2023, VKSND tỉnh cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các phần mềm được trang bị, duy trì hoạt động của Trang tin điện tử; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị cấp phòng làm tốt công tác hướng dẫn, tập huấn, trả lời thỉnh thị về chuyên môn nghiệp vụ đối với cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 06 tháng đầu năm, công tác xây dựng ngành còn có một số tồn tại: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện văn bản mới, chất lượng công tác tham mưu, ban hành các kế hoạch, chương trình công tác, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra, hướng dẫn của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác tự đào tạo, bồi dưỡng của một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Để công tác xây dựng ngành 2023 và những năm tiếp theo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, VKSND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng ngành; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của VKSND tối cao và kế hoạch của VKSND tỉnh; bố trí, điều động, biệt phái Kiểm sát viên giữa các đơn vị đảm bảo sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức hiện có; tiếp tục kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ giữ chức danh tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã phát động năm 2023 và các năm tiếp theo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, thực chất, đúng thành tích, đúng đối tượng, thực sự là động lực khuyến khích, động viên đối với đội ngũ công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; tiến hành kiểm tra, thanh tra đột xuất và theo chuyên đề tại những đơn vị còn hạn chế, yếu kém; tăng cường trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, của Ngành trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Cơ quan THADS cùng cấp thực hiện công tác phối hợp theo Nghị quyết năm 2023; tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các Vụ nghiệp vụ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại địa phương, tăng cường các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ. Bên cạnh đó cũng tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương để đầu tư xây dựng mới và bảo trì trụ sở làm việc VKSND cấp huyện; kinh phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác và kinh phí cho cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong thời gian tới, với tinh thần không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân.

                                              Nguyễn Xuân Thạo, Phạm Thị Liên
Phòng 15 VKSND tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây