THÔNG BÁO: Tuyển sinh công chức năm 2020

Thứ tư - 11/11/2020 04:12

VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 138/TB-VKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2020


THÔNG BÁO

Thi tuyển công chức năm 2020

 


Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo việc thi tuyển công chức theo Kế hoạch số 60/KH-VKS ngày 09/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 01 công chức làm nghiệp vụ Kế toán, kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1- Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về  bảo vệ chính trị nội bộ;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để công tác theo Kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2- Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận phiếu, hồ sơ, địa điểm tiếp nhận phiếu, hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

3.1. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 01 bản sao bằng Đại học chuyên ngành Kế toán trở lên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu do VKSND tỉnh Hải Dương cung cấp);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu do VKSND tỉnh Hải Dương cung cấp) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp);

- Ba phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

3.3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương (Phòng Tổ chức cán bộ) hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì). Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với bản Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/.

Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao và trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, VKSND tỉnh Hải Dương sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức trúng tuyển.

4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi máy vi tính hoặc trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

- Phần I: Kiến thức chung: gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II:  Ngoại ngữ: gồm 30 câu hỏi, thi bằng Tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học: Gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (tiếng Anh);

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng Anh ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn thi môn tin học: Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

5. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong thời gian 30 ngày, từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 13/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 207) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Lô 300, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại liên hệ: (0220).3.844.542.

6. Thời gian và địa điểm thi tuyển

- Thời gian sơ tuyển: dự kiến từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Do số lượng chỉ tiêu tuyển dụng dưới 05 người, nên VKSND tỉnh Hải Dương liên hệ với VKSND các tỉnh hoặc báo cáo VKSND tối cao hoặc liên hệ các cơ quan Nhà nước khác có tổ chức thi tuyển công chức để phối hợp tổ chức thi tuyển, không thành lập Hội đồng thi tuyển.

Thời gian thi tuyển cụ thể theo lịch của Hội đồng thi tuyển nơi phối hợp thi tuyển.

7. Lệ phí thi tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức lệ phí thi tuyển: 500.000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng).

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ và số điện thoại trên./.

Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử VKSND tối cao;
- Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, P15, HS.

 

VIỆN TRƯỞNG 

Đã Ký 

Phạm Văn Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây