Một số nội dung mới về thống kê liên ngành thi hành án dân sự

Thứ năm - 03/03/2022 01:34

Ngày 29/12/2021, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp và TAND tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. Trong Thông tư quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, việc gửi báo cáo thống kê .... như sau:

Về trình tự, thủ tục thực hiện thống kê

- Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với VKSND cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với VKSND cấp tỉnh lập báo cáo thống kê theo Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS;

- Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TAND cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TAND cấp tỉnh lập báo cáo thống kê theo Biểu mẫu số 02/TKLN THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS;

- VKSND cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự và TAND cấp huyện; VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và TAND cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS;

- Đối với các chỉ tiêu cơ quan THADS đề nghị giải thích, sửa chữa bản án, quyết định hoặc kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự thống kê số liệu và lập danh sách bản án, quyết định thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các TAND cấp cao gửi Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổng hợp và phối hợp với các TAND cấp cao rà soát, đối chiếu số liệu, danh sách các bản án, quyết định cần giải thích, sửa chữa hoặc kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND cấp cao.

Trường hợp không thống nhất về số liệu, thông tin danh sách, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TAND tối cao rà soát, đối chiếu. Cách thức lập danh sách, thống kê số liệu được thực hiện theo bản giải thích và hướng dẫn ghi chép tại Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS ban hành kèm theo Thông tư này.

Về thời hạn lập báo cáo thống kê

- Chậm nhất 01 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự phải rà soát, chốt số liệu, lập Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN THADS. VKSND cấp huyện, VKSND cấp tỉnh rà soát, chốt số liệu, lập Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS.

- Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, của VKSND cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp lập thành báo cáo thống kê của địa phương mình.

Về việc gửi báo cáo thống kê

- Chậm nhất sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo có ký xác nhận của cơ quan phối hợp, Chi cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp huyện gửi các Biểu mẫu thống kê liên ngành thuộc trách nhiệm của mình lên cơ quan cấp trên để tổng hợp thành báo cáo của địa phương.

- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp tỉnh phải tổng hợp thành báo cáo của địa phương mình gửi Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), VKSND tối cao.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu tại các Biểu mẫu số 01/TKLN THADS, Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS; các đơn vị chuyên môn của VKSND tối cao tổng hợp số liệu của Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS gửi cho các cơ quan có trách nhiệm phối hợp và gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, TAND tối cao.

Báo cáo thống kê liên ngành được gửi tới nơi nhận bằng một trong các phương thức sau đây: Gửi bằng đường bưu điện; gửi trực tiếp; gửi trực tiếp bằng văn bản điện tử có chữ ký số qua các phần mềm chuyên môn của mỗi ngành (nếu có).

Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định các biểu mẫu thống kê, chỉ tiêu thống kê, kỳ báo cáo thống kê và tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC.

                                                                           Nguyễn Kiên Cường
Phòng 8 -VKSND tỉnh Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây