Hoạt động hướng tới Đại hội công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương

Thứ ba - 20/12/2022 02:48

Hoạt động hướng tới  Đại hội công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh, ngày 08/12/2022 Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-CĐCS để hướng tới triển khai thực hiện Đại hội công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương và Đại hội công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Ban thường vụ công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương họp thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội

Mục đích của Đại hội nhằm quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về phong trào công chức và hoạt động của tổ chức công đoàn….Từ đó chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đánh giá thực trạng tình hình công chức lao động, kết quả thực hiện nghị quyết, hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ tiếp theo...

 Thông qua đại hội công đoàn lựa chọn và bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên có năng lực, phẩm chất và trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nâng cao vị thế công đoàn trong giai đoạn mới. Trên cơ sở hướng tới mục tiêu xác định Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường, đoàn kết phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cơ sở, chú trọng chất lượng và trên cơ sở phương châm đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Kế hoạch số 15/KH-CĐCS của công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương đã đề ra các nội dung công tác chuẩn bị đại hội, cụ thể:

-Thành lập các tiểu ban của Đại hội công đoàn cơ sở gồm tiểu ban nhân sự; tiểu ban nội dung; tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ. Mỗi tiểu ban đề ra nội dung cụ thể phân công nhiệm vụ và công việc của Chủ tịch công đoàn cơ cở, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành chủ trì, xây dựng, hướng dẫn, thực hiện những công việc, nội dung của Đại hội công đoàn cơ sở.

- Công tác chuẩn bị nhân sự bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở được thực hiện theo cơ cấu số lượng Ban chấp hành, theo đó thì công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện khách quan, công khai, nguyên tắc và có chất lượng; Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở thành viên cần có 03 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) để đảm bảo tính kế thừa và phát triển; phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành đạt từ 30% trở lên.

Đối với Công đoàn cơ sở thành viên cơ cấu đại diện cán bộ tổ công đoàn tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên; đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở.  Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên thực hiện theo quy định sau: công đoàn cơ sở bầu 7-9 ủy viên Ban chấp hành, Công đoàn cơ sở thành viên bầu 3-5 ủy viên ban chấp hành, Tổ công đoàn bầu 01 tổ trưởng và tổ công đoàn trên 15 đoàn viên được bầu 01 tổ phó. Việc chuẩn bị đề án nhân sự Ban chấp hành công đoàn với số lượng ủy viên cụ thể và không bắt buộc phải có số dư.

Công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện theo Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Điều kiện tiêu chuẩn của Ủy viên Ban chấp hành công đoàn các cấp đề ra là đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn các cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-TLĐ ngày 7/8/2021 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp. Theo đó tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban chấp hành phải hội tụ đầy đủ các mặt gồm: bản lĩnh chính trị, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công chức và hoạt động công đoàn, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, phương pháp hoặt động và khả năng đoàn kết tập hợp đông đảo đoàn viên, CCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CCLĐ.  Về năng lực phải đáp ứng việc tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật, am hiểu ngành nghề, có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban chấp hành Công đoàn. Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức lối sống lành mạnh; trung thực, giản dị, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng. Các điều kiện tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở và công đoàn cơ sở thành viên là người được giới thiệu, ứng cử, đề cử Ban chấp hành công đoàn cơ sở lần đầu còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ và Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở tái cử phải còn đủ thời gian công tác ít nhất từ ½ nhiệm kỳ tại thời điểm tổ chức đại hội công đoàn.     

- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự trước Đại hội cấp công đoàn cơ sở theo 03 bước: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự của đoàn viên; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên ban chấp hành của ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm; Xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và niêm yết công khai danh sách giới thiệu nhân sự.

- Số lượng đại biểu khách mời dự Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên không quá 20% tổng số đại bieur chính thức đại hội. Trường hợp đại biểu khách mời vượt quá số lượng quy định thì phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Kinh phí tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên; tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức tài trợ để đảm bảo việc tổ chức Đại hội và Hội nghị.

- Chương trình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được xây dựng chương trình riêng cụ thể. Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Đoàn chủ tịch 01 đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn, 01 thư ký hội nghị và được tiến hành theo từng  bước sau: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới của Công đoàn cơ sở thành viên. Thảo luận báo cáo, phương hướng; tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương. Phát biểu chỉ đạo của đại biểu công đoàn cấp trên hoặc đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền. Tổ chức bầu Ban chấp hành (chủ tịch, phó chủ tịch, tổ trưởng tổ công đoàn...) đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở (thực hiện theo quy trình bầu cử). Thông qua nghị quyết đại hội và Bế mạc đại hội.   

Với những nội dung kế hoạch đã đề ra, Đại hội công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028 hứa hẹn và kỳ vọng một Đại hội công đoàn có nhiều khởi sắc trong công tác chuẩn bị và xây dựng Nghị quyết cho hoạt động công đoàn 5 năm tới với đội ngũ Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới tinh gọn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần xây dựng phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh.

                                                                  Đinh Thị Thanh Huế
 Đoàn viên Tổ công đoàn Phòng 10

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây