Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tại Chi bộ VKSND huyện Nam Sách

Thứ ba - 18/04/2023 05:30

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng được thực hiện đúng trước hết được bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng và hành động đúng của cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, đồng chí Bí thư Chi bộ VKSND huyện Nam Sách luôn quán triệt và nâng cao nhận thức về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức đối với đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện, tại các buổi sinh hoạt Chi bộ VKSND huyện Nam Sách, các đảng viên trong đơn vị đều đề xuất những giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Đồng chí Bí thư Chi bộ luôn nhấn mạnh Nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu để cán bộ, đảng viên hiểu đúng và chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

(Các đồng chí đảng viên Chi bộ VKSND huyện Nam Sách cùng thảo luận các giải pháp nâng cao Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tại buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ)

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, bởi đội ngũ đảng viên có chất lượng tốt sẽ là nhân tố cơ bản để bảo đảm cho tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Cùng với đó, tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và hành động. Góp phần ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm và hành động từng cán bộ, đảng viên và  chuyển biến rõ nét về chính trị, tư tưởng, tự giác rèn luyện về phẩm chất đạo đức, sửa đổi tác phong, lối sống, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Chi bộ VKSND huyện Nam Sách đã triển khai một số giải pháp cụ thể:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Chi bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng bộ phận.Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. 

2. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

3. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng  chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

4. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong Ban Chi ủy. Từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Ban Chi ủy Chi bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh;

6. Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc . 

7. Kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

 8. Thực hiện nghiêm túc về đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thông qua việc triển khai các giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên tại Chi bộ VKSND huyện Nam Sách, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nghiêm túc phê bình, tự phê bình, đấu tranh với chủ nghĩa tiêu cực, xây đựng đội ngũ, cán bộ, đảng viên gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                       Nguyễn Hồng Ngọc
VKSND huyện  Nam Sách

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây