Tìm hiểu Quy định mới của Đảng

Thứ ba - 22/03/2022 23:48

Tìm hiểu Quy định mới của Đảng

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 37-QĐ/TW, quy định về những điều đảng viên không được làm để thay thế Quy định số 47-CT/TW ngày 01/11/2011, Quy định 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 có một số điểm chung, điểm mới xin được trích nêu như sau:

1. Điểm chung giữa Quy định 37 và Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương

Quy định 37-QĐ/TW vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán trước sau về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên, quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh: Bác Hồ.

2. Những điểm mới, nổi bật

2.1. Điểm mới thứ nhất: Tại Điều 3 của Quy định 37-QĐ/TW bổ sung một nội dung hoàn toàn mới so với quy định 47-QĐ/TW năm 2021. Đó là đảng viên không được “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

2.2. Điểm mới thứ hai: Quy định lần này bổ sung thêm nội dung hoàn toàn mới vào Điều 11: Đảng viên không được “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Việc bổ sung Điều 3 với những nội dung hoàn toàn mới như nói trên là để khắc phục tình trạng "phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc...".  

Điểm mới này nhằm thích ứng với các chủ trương mới của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

2.3. Điểm mới thứ ba: Điều 13 quy định, đảng viên không được “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”, nội dung mà Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 chưa có. 

Việc bổ sung điểm mới này thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

3. Quy định 37-QĐ/TW cũng bổ sung một số hành vi mới yêu cầu đảng viên không được làm như:

- Tại điều 6: Bổ sung thêm hành vi không được “Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý”;.

- Tại Điều 9: Bổ sung thêm hành vi không được “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

- Tại Điều 11: Bổ sung thêm hành vi“Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

- Tại Điều 12: Đảng viên không được “Có hành vi chạy chức chạy quyền”;

- Tại Điều 14: Bổ sung thêm hành vi không được “Tham ô";

- Tại Điều 18: Bổ sung thêm thái độ “Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội”;

Những điểm mới này như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa qua là nhằm đáp ứng yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm để góp phần khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Những điều đảng viên không được làm cũng là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

                                                                             Nguyễn Duy Khánh - Phòng TCCB (tổng hợp)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây