Viện KSND TP Chí Linh làm theo lời Bác: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư - 18/05/2022 05:29

Viện KSND TP Chí Linh làm theo lời Bác: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí là một nội dung quan trọng được các ngành, các địa phương đặc biệt coi trọng trong quá trình thực hiện.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiết kiệm là sử dụng hợp lý, có hiệu quả tiền của, thời gian, công sức lao động nhằm tích lũy thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống của người dân. Tiết kiệm phải từ cái nhỏ đến cái to, không xa xỉ, hoang phí, phô trương, hình thức. 

 

Ảnh: Bác Hồ là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (nguồn: internet)

Trong bối cảnh hiện nay, đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, việc thích ứng linh hoạt đòi hỏi phải có nguồn lực cần thiết để phát triển. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chính là một giải pháp thiết thực góp phần giải bài toán về nguồn vốn cho phát triển nói chung và duy trì hoạt động cho các cơ quan, tổ chức nói riêng.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, hàng năm, Viện KSND thành phố Chí Linh đã xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có nhiều giải pháp thiết thực. Việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đơn vị xác định là công việc thường xuyên, trọng tâm, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm. Trong đó, xác định rõ mục tiêu tiết kiệm như: cụ thể hóa định mức chi tiêu và trang bị tài sản của đơn vị, xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực, trong thực hiện nhiệm vụ của từng khâu công tác nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, là tiền đề để thực hiện tốt trong các năm sau. Bám sát chủ trương, định hướng của Nhà nước, quy định của pháp luật; các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là nhiệm vụ trọng tâm.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm cơ sở bình xét thi đua khen thưởng đối với công chức và người lao động làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đơn vị thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Trong quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan được đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn … Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động trong cơ quan theo dõi và giám sát. Hàng năm đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức để công chức, người lao động đóng góp vào quy chế chi tiêu nội bộ trong việc sử dụng điện, nước, tiếp khách, hội nghị…thể hiện quyền dân chủ trong đơn vị.

Trong thời gian vừa qua, công chức, người lao động trong đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung này bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như việc mua sắm tài sản công, quản lý sử dụng tài sản được thực hiện công khai, chặt chẽ đúng quy định luật đấu thầu không gây lãng phí, thất thoát kinh phí mang lại hiệu quả trong quá trình sử dụng tài sản; sử dụng hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, hạn chế tối đa phô tô hồ sơ vụ án và những tài liệu không cần thiết, tăng cường công tác nghiên cứu, trích cứu hồ sơ nghiệp vụ; công chức, người lao động trong đơn vị nêu cao ý thức trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm.

Tuy nhiên, việc thực hiện “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong hoạt động chuyên môn đôi lúc chưa thực sự thật tốt như: Một số cán bộ, Kiểm sát viên vẫn còn chưa sắp xếp, bố trí công việc hợp lý, khoa học; chưa tận dụng hết khoảng thời gian làm việc dẫn đến kết quả giải quyết công việc chưa cao, lãnh phí thời gian lao động.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, Lãnh đạo đơn vị đã đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá thực hiện. 

Hai là, hằng năm trên cơ sở quy định của Nhà nước và của Ngành xây dựng Chương trình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị sát đúng, phù hợp, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; quản lý chặt chẽ và công khai thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành để đảm bảo thực hiện hiệu quả cũng như thuận lợi cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

Ba là, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, kiểm tra, giám sát, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện các quy định về công khai, dân chủ để bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần có hiệu quả đưa công tác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nề nếp trong đơn vị. 

Bốn là, toàn thể công chức, người lao động quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công việc được giao; rèn luyện phong cách, phương pháp làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời gian làm việc hợp lý, hiệu quả trong công việc. Tập thể Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức, người lao động để thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Năm là, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân gương mẫu thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm, kịp thời đối với hành vi lãng phí, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chương trình công tác và chấp hành đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động; xây dựng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh là đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh./.

                                                                        Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thanh Thiện

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây