Một số điểm mới trong quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Thứ ba - 18/06/2024 20:39
Ngày 10/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thay cho Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị. Quy định số 145 gồm có 09 điều.
Ảnh minh hoạ ( nguồn internet)
- Thứ nhất, Quy định số 145 phân đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý thành 03 nhóm để tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức: Nhóm 1: Lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhóm 2: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Nhóm 3: Cán bộ thuộc diện cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý.
- Thứ hai, về mục đích, yêu cầu của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, Quy định 145 xác định: bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm góp phần nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả công tác và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng là chế độ bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ và cấp uỷ, tổ chức đảng. Việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
- Thứ ba, về thời gian và hình thức bồi dưỡng, Quy định 145 đã xác định rõ thời gian và thẩm quyết quyết định thời gian bồi dưỡng đối với từng nhóm đối tượng. Nhóm 1: Thời gian cụ thể do Bộ Chính trị quyết định. Nhóm 2: Ít nhất 5 ngày/nhiệm kỳ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định. Nhóm 3: Ít nhất 7 ngày/nhiệm kỳ do cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ quyết định; đã xác định cụ thể hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Thứ tư, về nội dung bồi dưỡng, Quy định 145 đã định hướng rõ 04 nội dung bồi dưỡng, gồm: (1) Kết quả tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về quan điểm, đường lối của Đảng và những kiến thức góp phần nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm, kỹ năng về khoa học lãnh đạo, quản trị, quản lý; về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; (2)Nội dung mới được ban hành trong các nghị quyết, văn bản của Đảng gắn với đường lối, chủ trương, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở từng cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương; (3)Tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; (4)Kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến; kinh nghiệm xử lý vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác lãnh đạo, quản trị, quản lý.
Quy định 145 đã xác định trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc cụ thể hoá, định hướng nội dung bồi dưỡng phù hợp thành các chuyên đề bồi dưỡng cho đối tượng tham gia.
- Thứ năm, bổ sung quy định về Báo cáo viên, Quy định 145 đã xác định Báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (đương chức và nguyên chức); nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng trình bày chuyên đề. Báo cáo viên nước ngoài có uy tín, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thứ sáu, Quy định 145 đã quy định cụ thể về phân cấp bồi dưỡng gắn với quy định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Với việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 145, trong thời gian tới công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.
                                                                     Nguyễn Xuân Thạo- P15
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây