Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

Thứ hai - 17/05/2021 05:08

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện. Sau 05 năm (2016-2020) học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có nhiều tiến bộ, kết quả đạt được là cơ bản, đáng khích lệ, đó là[1]:

Thứ nhất: nhận thức của đội ngũ đảng viên, công chức trong Đảng bộ ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam nói chung, cũng như trong xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả này có được từ việc (1) Đảng bộ đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện ngay  chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tại Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 05/12/2016.Định kỳ hằng tháng ban hành Nghị quyết lãnh đạo, định hướng để các chi bộ tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Đảng bộ chú trọngtổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đã có100%Đảng viên, công chức tham gia học tập, qua đó nâng cao nhận thức, có chuyển biến rõ nét hơn về hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc tự giác, thường xuyên hằng ngày của mỗi đảng viên, công chức trong cơ quan, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Thứ hai: việc liên hệ, đăng ký làm theo của các chi bộ và của mỗi đảng viên, công chức sát với chức trách, nhiệm vụ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời gian, góp phần khắc phục những hạn chế, tồn tại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. (1) Hằng năm, Đảng viên đều làm Bản đăng ký nêu gương, thực hiện theo hướng dẫn của Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, kế hoạch 123-KH/TU, ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn 05-HD/ĐUK ngày 21/02/2019 về "thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh". Về cơ bản các bản đăng ký đã đề ra nội dung đăng ký cụ thể, phương pháp, thời gian thực hiện và gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cuối năm các đảng viên, công chức báo cáo kết quả thực hiện với tập thể cấp ủy, lãnh đạo nơi công tác, chi bộ, đơn vị nơi sinh hoạt, trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung đăng ký là cơ sở để bình xét xếp loại thi đua và đánh giá xếp loại đảng viên. (2) Gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ;thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan Công an, Thanh tra, Thuế, Mặt trận Tổ quốc...;đồng thời, nâng cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của lãnh đạo đối với cán bộ, Kiểm sát viên về nghiệp vụ... Vì vậy, trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống oan, sai,  không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, án Tòa án tuyên không phạm tội, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng lên, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao, qua đó cũng đã giúp cho việc học tập làm theo tấm g­­ương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ đạt hiệu quả và đi vào thực chất hơn.

Thứ ba: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của chi bộ và mỗi đảng viên. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đạt được kết quả rõ rệt: từ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy (giảm 03 đơn vị cấp phòng) đến việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, việc  đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên được chú trọng chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, như: bồi dưỡng tại chỗ, tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát viên”, thi tìm hiểu Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015; cử các cán bộ, đảng viên tham gia học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, chuyên viên chính… nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt, nhiều đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy và các chi bộ đã thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, coi đây là một trong các giải pháp quan trọng để đảm bảo lãnh đạo duy trì thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW.

Thứ tư: bên cạnh đó, công tác sơ kết, tổng kết và bình xét, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, ghi sổ “Người tốt, việc tốt” được chú trọng. Kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn hằng năm đều được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có 01 Chi bộ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 02 cá nhân và 01 Chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tnh tặng Giấy khen.

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021), 01 Chi bộ tiếp tục được Đảng ủy Khối các cơ quan tnh tặng Giấy khen. 02 chi bộ và 07 Đảng viên được Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng.

Đ/c Bí thư Chi bộ 15 (đứng thứ 2 từ phải qua trái) được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khenNguồn ảnh: Trang TTĐT VKSND tỉnh Hải Dương

Phát huy kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Viện KSND tỉnh xác định, cần tiếp tục quán triệt, học tậpvà tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW,  các Quy định của Đảng về nêu gương và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó./.


[1] Trích: Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, của Đảng bộ Viện KSND  tỉnh Hải Dương

                                                                                   Nguyễn Quang Trung
Phòng7- VKSND tỉnh Hải Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây