Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 17/06/2021 04:42

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn chặt chẽ với kiểm tra, giám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.

Trong 05 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Trong báo cáo tóm tắt 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu rõ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình nước ta và trên thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, thuận lợi thời cơ đan xen thách thức, đặt ra nhiều tình huống phức tạp và cấp bách hơn đối với công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. Đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hơn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới. Tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã nêu cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, tự giác và hiệu quả, tập trung vào 3 vấn đề “học tập, làm theo và nêu gương”, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác... Đồng thời, cần thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

                                                                                Nguyễn Thị Hiên
VKSND huyện Nam Sách

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây