Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại Chi bộ VKSND huyện Nam Sách

Thứ hai - 20/03/2023 03:56

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại Chi bộ VKSND huyện Nam Sách

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Chi bộ VKSND huyện Nam Sách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Chi bộ là nền móng của Đảng, Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng; trong đó, đặc biệt quan tâm đến sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bởi, sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy 10 chữ vàng Bác Hồ căn dặn người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”,với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất và thực hiện công tác chính trị trên địa bàn huyện Nam Sách, trong những năm qua, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND huyện Nam Sách đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, công tác công tố được tăng cường, nhất là trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu. Chất lượng kiến nghị, yêu cầu được nâng lên. Việc giải quyết án hình sự đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai; các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan được tăng cường. Hoạt động công tác kiểm sát đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

(Bí thư Chi bộ đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn chủ trì sinh hoạt Chi bộ)

Có được những chuyển biến tích cực nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hải Dương cùng với sự đồng lòng, sáng tạo của Ban chấp hành chi ủy và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ đảng viên; đặc biệt có vai trò quan trọng của Chi bộ VKSND huyện Nam Sách. Trong những năm gần đây, chất lượng sinh hoạt Chi bộ VKSND huyện Nam Sách có những bước khởi sắc trên tất cả các mặt công tác như: giáo dục tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong chi bộ; kết hợp tốt với nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong tổ chức và hoạt động của ngành. Hàng tháng, trong buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ luôn bám sát tình hình, đặc điểm của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp; có nhiều điểm mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các nội dung sinh hoạt. Tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà cụ thể là đánh giá hoạt động công tác trong tháng và đề ra phương hướng hoạt động tháng tới. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm thực hiện. Tập trung sinh hoạt các văn bản, quy định liên quan đến công tác đảng; các bài viết, phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin về tình hình thời sự tại địa phương, sự kiện nổi bật trong nước đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ đảng viên.  Chi bộ thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Ngành và của Đảng bộ thị xã, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”do ngành phát động. Đồng thời, Chi bộ tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt, Chi bộ quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X) “Về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, căn cứ vào các nhóm vấn đề đã được nêu trong Hướng dẫn của Huyện ủy Nam Sách, Chi bộ Viện kiểm sát lựa chọn vấn đề có tính chất mới, phù hợp với nhiệm vụ của Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của Chi bộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực và sức chiến đấu của đảng viên.

Chi bộ Viện kiểm sát trực thuộc Đảng bộ Huyện Nam Sách, có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại huyện Nam Sách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức và người lao động; xây dựng chi bộ và cơ quan VKSND huyện vững mạnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng đó, Chi bộ đã thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ cụ thể gồm:

-Nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Qua đó sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm nền nếp, các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp, thiết thực, hình thức thích hợp, thời gian hợp lý. Theo đó xác định nội dung sinh hoạt phù hợp, sát đúng nhiệm vụ chính trị, của Ngành để từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chỉ bộ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho cấp ủy. Mục tiêu của giải pháp là nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm, hình thành kỹ năng trong hoạt động, hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và tâm lý, tạo nên những mẫu hình cơ bản của cấp ủy viên; Khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của người cấp ủy viên trong quá trình lãnh, chỉ đạo hoạt động của chi bộ; tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện của cấp ủy viên.

Có thể thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Với những cách làm quyết liệt và đồng bộ, tin rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ VKSND huyện Nam Sách sẽ không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                              Nguyễn Hồng Ngọc
VKSND huyện  Nam Sách

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây